Phát Hình Trực Tuyến

Xin quý vị chọn những đoạn video dưới đây để xem lại những buổi thuyết trình cũng như phỏng vấn đã được phát hình trên các làn sóng truyền hình Hải Ngoại, cũng như trên internet. (đang thực hiện)