Các hình thức thanh toán chi phí

Nhận Medical, Medicare and các loại bảo hiểm.

Chúng tôi thực hiện theo quy định với tất cả các hướng dẫn từ Medicare, Medicaid, và tham gia HMO, PPO. Chúng tôi biết rằng bảo hiểm y tế đôi khi có thể phức tạp và khó hiểu. Biết được quyền lợi bảo hiểm của quývị sẽ giúp làm rõ trách nhiệm của quývị và sẽ  cố gắng viện trợ với các dịch vụ có thể không được bảo hiểm. Nhiều công ty bảo hiểm sẽ chỉ phải trả những gì họ cho là phí thông thường và bắt buộc. Điều này thay đổi tùy theo công ty bảo hiểm. Trong trường hợp này, bạn có trách nhiệm đối với bất kỳ số dư còn lại.

Chấp nhận thanh toán các loại.

Chúng tôi nhận tiền mặt, ngân phiếu và thẻ tín dụng lớn nhất là khoản chi trả. Tuy nhiên, để bù đắp chi phí sổ sách kế toán, văn phòng phải đánh giá một khoản phí cho mỗi check không đủ tiền để trả lại cho chúng tôi.